نحوه خرید اینترنتی

برای پرداخت الکترونیکی در اختیار داشتن موارد زیر ضروری می باشد:
 
– کارت عضو شبکه بانکی شتاب
– شماره ۱۶ رقمی که روی کارت درج شده
– رمز دوم کارت یا رمز اینترنتی (قابل تهیه از دستگاه خودپرداز)
– تاریخ انقضای کارت (Expire Date) مندرج در پشت کارت
– CCV2 کد ۳ یا ۴ رقمی که روی کارت نوشته شده